Wakacyjna akademia językowa dla 8-klasistów Online

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych kursantów i sytuacji w naszym kraju, serdecznie zapraszamy wszystkie dzieciaki ze starszych klas szkoły podstawowej na kurs przygotowujący do przyszłego egzaminu ósmoklasisty . Założeniem kursu jest doskonalenie wszystkich umiejętności językowych egzaminowanych w klasie ósmej – słuchanie, czytanie, tworzenie formy pisemnej, zastosowanie struktur leksykalno- gramatycznych. Szczególny nacisk zostanie położony jednak na doskonalenie umiejętności mówienia w języku angielskim . Aby osiągnąć płynność językową niezbędne jest otaczanie się językiem, dlatego moduły kursu powstają w oparciu o autentyczne materiały językowe : artykuły, fragmenty filmów i książek, wiadomości BBC i CNN, gry anglojęzyczne, krzyżówki, rebusy oraz w kwestii gramatyki materiały własnego autorstwa przy zastosowaniu metody sketchnotingu.

Cele kursu : - poszerzanie znajomości słownictwa;
- doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu;
-doskonalenie umiejętności czytania tekstów anglojęzycznych ze zrozumieniem;
- nauka tworzenia form pisemnych;
- przełamywanie bariery językowej w mówieniu;
- nauka pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
- zapoznanie kursantów z technikami uczenia się języków obcych oraz z technikami
- rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych;


Lektor prowadzący: Joanna Juszczyk
wymiar godzinowy : 12 x 60 minut
Termin : sierpień 2020
miejsce spotkań: Platforma ZOOM

Przewidziane tematy do realizacji :
1. Życie codzienne: słownictwo z zakresu wiedzy o człowieku, życiu codziennym, edukacji i pracy.
2. Technologie i rozwój: słownictwo z zakresu nauki,techniki i technologii
3. Świat naturalny: słownictwo z zakresu wiedzy o świecie przyrody, środowisku, ekologii.
4. Słownictwo z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce.
5. Podstawowe czasy angielskie: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple, Be going to, used to.
6. Stopniowanie przymiotników i tworzenie porównań.
7. Tworzenie i zastosowanie trybów warunkowych.
8. Przyimki miejsca i czasu.
9. Strona bierna
10. Tłumaczenia zdań.
11. Cechy stylu formalnego i nieformalnego.

Po każdych zajęciach uczeń otrzymuje od lektora materiały i zadanie domowe. Zakres materiału w poszczególnych modułach będzie zawsze ćwiczony na wszystkich płaszczyznach ( słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie). W każdym module pojawią się zadania egzaminacyjne oraz elementy wiedzy dotyczącej strategii pracy z arkuszem.

1. Moduł

Strategie uczenia się języka obcego i łatwgo zapamiętywania słownictwa. Prezentacja darmowych aplikacji i narzędzi pomocniczych.

2. Moduł

Słownictwo z zakresu życia codziennego, mówienie o swoich obowiązkach i formach spędzania wolnego czasu . Powtórzenie czasów teraźniejszych . Tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej na temat własnych zainteresowań.

3. Moduł

Wykorzystanie słownictwa z modułu pierwszego w wypowiedziach w czasie przeszłym , wprowadzenie struktury used to.

4. Moduł

Ćwiczenia tłumaczeniowe dot. powtórzonych struktur i słownictwa oraz ćwiczenie umiejętnego wypowiadania się na temat własnych doświadczeń przy użyciu czasu Present Perfect.

5. Moduł

Praca z materiałem filmowym oraz wprowadzeniem słownictwa dotyczącego ekologii i środowiska. Umiejętne formułowanie wypowiedzi i własnej opinii.

6. Moduł

Wprowadzenie form przyszłych przy użyciu słownictwa z modułu 4 oraz wprowadzenie słownictwa z zakresu technologii.

7. Moduł

Tworzenie zdań warunkowych oraz hipotez.

8. Moduł

Umiejętne tworzenie porównań w wypowiedzi ustnej a na ich bazie form pisemnych.

9. Moduł

Prawidłowe wykorzystanie przyimków czasu w wypowiedzi ustnej i pisemnej.

10. Moduł

Budowanie wypowiedzi przy pomocy strony biernej i wprowadzenie słownictw a z zakresu kultury i sztuki.

11. Moduł

Rozróżnienie cech stylu formalnego i nieformalnego oraz opracowanie z grupą szczegółowych wyrażeń wykorzystywanych w różnych formach pisemnych. Tworzenie pracy pisemnej.

12. Moduł

Moduł 12. Podsumowanie zdobytej wiedzy i dyskusja z wykorzystaniem elementów debaty oksfordzkiej.

Cena 270zł / uczestnik
Start: 03.08.2020

Twój Trener

Joanna Juszczyk to wysoko wykwalifikowany trener oraz metodyk języka angielskiego. Asia posiada 17 letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel języka angielskiego w publicznych placówkach. W 2018 roku Joanna została wybrana nauczycielem na medal w plebiscycie gazety Krakowskiej.
Asia już od 17 lat przygotowuje dzieci oraz młodzież do egzaminów z języka angielskiego. Jest autorem materiałów dydaktycznych, które wykorzystuje zarówno podczas zajęć językowych zarówno w szkole prywatnej jak i państwowej.
Kilkunastoletnie doświadczenie Asi oraz nieszablonowe podejście do rozwoju językowego uczniów przekłada się na sukcesy edukacyjne naszych podopiecznych. Asia pasjonuje się metodologią CLIL oraz jest zagorzałą fanką neurodydaktyki, dlatego w wolnym czasie zgłębia tajniki tego w jaki sposób uczy się nasz mózg.