Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych jest Wallstreet Your English Angelika Skotnicka z siedzibą w Bochni,
przy ul. Brzeźnickiej 55E/29, NIP: 8681880175 (zwana dalej: „Firmą”).
2. Administrator przetwarza następujące dane Klienta:
a. nazwisko i imiona,
b. adres e-mail,
c. telefon,
d. adres zamieszkania i kod pocztowy,
e. wiek,
f. aktywność względem korzystania z poszczególnych usług.
g. niezbędne dane zdrowotne związane z realizacją usługii.
h. dane osobowe lub informacje do których poboru jesteśmy zobligowani na mocy obowiązujących aktów
prawnych, zaleceń lub wytycznych
W przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich, jak i ich rodziców.
Administrator przetwarza również adres e-mail, telefon oraz imię odbiorcy newslettera. Dla pracowników zespół
przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych.
3. Cele przetwarzania danych
a. sprzedaż Usług będących przedmiotem oferty,
b. doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych,
c. organizowanie wyjazdów, warsztatów, eventów
d. organizacja zajęć edukacyjnych
e. zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego klientów oraz pracowników
f. dochowanie wszelkiej staranności w celu wywiązania się należycie ze zleconych nam zadań
g. stała komunikacja informacyjna, edukacyjna i reklamowa z odbiorcami
h.
4. Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostępy do poszczególnych kategorii
osób rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku lub folderu. Na
podobnej zasadzie, dokumenty są również zabezpieczone fizycznie w szafkach zamykanych na klucz. Lista
podmiotów zewnętrznych, które mają dostęp do danych osobowych znajduje się
https://docs.google.com/document/d/1qBmDNXOZ976Rjg7jTgEWLHn8mekyMctLKQbbBZ4g0U/edit?usp=sharing
Polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach podanych w powyższym linku.
Powyższe podmioty jako znajdujące się w obszarze EOG lub na liście Privacy Shield przestrzegają przepisów z zakresu
danych osobowych analogicznych do Rozporządzenia tzw. RODO. Z podmiotami zawarte zostały umowy
powierzenia, przeważnie w formie aktualizacji ich regulaminów.
5. Użytkownik korzysta z następujących praw:
a. Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które
zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie
powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.
b. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu
o prawnie uzasadniony interes, Czytelnik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli
Dokument przygotowany przez
treść stanowi zastrzeżoną własność intelektualną
www.kancelariairbis.pl
sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania
danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.
c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Administrator na żądanie usunie dane
w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach
marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być
niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator
zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych
oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
e. Prawo dostępu do danych – Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych
osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii danych i
dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.
f. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Użytkownika lub Klienta zobowiązuje się do
sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).
g. Prawo do przenoszenia danych – na żądanie użytkownika lub Klienta Administrator wyśle, w postaci
pliku w formacie pdf lub innym ustalonym, dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego
wskazanego przez niego Administratora.
h. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator zapewnia realizację uprawnień poprzez napisanie maila na adres sekretariat@wstrt.eu określając
czytelnie, w tytule, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać. Administrator po otrzymaniu wiadomości w ciągu 30 dni
zrealizuje żądanie.
6. Przechowywanie danych
a. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy, aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa
(z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
b. Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,
c. Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.
Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. Lista
uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z procedurami
zapisanymi w Rejestrze Czynności Przetwarzania.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rejestr czynności przetwarzania
I Administrator
1. Administratorem danych jest Wallstreet Your English Angelika Skotnicka z siedzibą w Bochni,
przy ul. Brzeźnickiej 55E/29, NIP: 8681880175 (zwana dalej: „Firmą”).
II Cele przetwarzania danych
1. sprzedaż Usług będących przedmiotem oferty
2. doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych
3. organizowanie wyjazdów, warsztatów, eventów
4. organizacja zajęć edukacyjnych
5. niezbędne dane zdrowotne związane z realizacją usługi.
6. dane osobowe lub informacje do których poboru jesteśmy zobligowani na mocy obowiązujących
aktów prawnych, zaleceń lub wytycznych
III Kategoria osób, których dane są przetwarzane
Firma przetwarza dane klientów oraz pracowników, osób samozatrudnionych oraz innych podmiotów
współpracujących, w tym również podmiotów zewnętrznych.
IV Kategorie podmiotów, które posiadają dostęp do danych
Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostępy do poszczególnych
kategorii osób rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku
lub folderu. Na podobnej zasadzie, dokumenty są również zabezpieczone fizycznie w szafkach zamykanych
na klucz.
Lista podmiotów zewnętrznych, które mają dostęp do danych osobowych znajduje się tutaj:
https://docs.google.com/document/d/1qBmDNXOZ976Rjg7jTgEWLHn-8mekyMctLKQbbBZ4g0U/edit
Polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach podanych w powyższym linku.
Powyższe podmioty jako znajdujące się w obszarze EOG lub na liście Privacy Shield przestrzegają
przepisów z zakresu danych osobowych analogicznych do Rozporządzenia tzw. RODO. Z podmiotami
zawarte zostały umowy powierzenia, przeważnie w formie aktualizacji ich regulaminów.
V Kategorie danych
1. Administrator przetwarza następujące dane Klienta:
a. nazwisko i imiona,
b. adres e-mail
c. telefon
d. adres zamieszkania [kod pocztowy]
e. wiek
f. podstawowe informacje o stanie zdrowia
W przypadku, gdy uczestnikiem zajęć tanecznych są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich jak i ich
rodziców.
2. Administrator przetwarza adres e-mail oraz imię odbiorcy newslettera.
3. Dla pracowników zespół przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych.
VI Przechowywanie danych
Dokument przygotowany przez
treść stanowi zastrzeżoną własność intelektualną
www.kancelariairbis.pl
1. Dane pracowników oraz osób samozatrudnionych są przechowywane przez cały okres działalności
spółki/ firmy za wyjątkiem powierzeń:
a. kancelaria prawna, minimum do czasu przedawnienia terminu ewentualnego roszczenia
nie, przez okres minimum 5 lat;
b. zewnętrzna firma księgowa, przez okres minimum do czasu przedawnienia terminu
ewentualnego roszczenia, nie krócej aniżeli wynika to z przepisów ustawy
o rachunkowości tj. minimum 5 lat.
2. Dane pracowników tj. listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których
następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty firma zobowiązana jest
przechowywać przez okres minimum 10 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u
danego płatnika.
3. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy aniżeli wynika z obowiązujących przepisów
prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych.
4. Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,
5. Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.
Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane
osobowe (np. lista uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich
minimalizację zgodnie z poniższymi procedurami.
VII Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa
1. Przez bezpieczeństwo informacji rozumie się zapewnienie:
a. uniemożliwienia dostępu do danych osobom trzecim;
b. uniknięcia nieautoryzowanych zmian w danych;
c. zapewnienia dostępu do danych, w każdym momencie żądanym przez użytkownika
2. Jako dane podlegające szczególnej ochronie (informacje poufne) rozumie się:
a. informacje o realizowanych kontraktach (zarówno planowane, bieżące jak i historyczne),
b. informacje finansowe Firmy,
c. dane osobowe.
VIIIZasada minimalnych uprawnień
1. W ramach nadawania uprawnień przetwarzanych danych należy stosować zasadę „minimalnych
uprawnień”, to znaczy przydzielać minimalne uprawnienia, które są konieczne do wykonywania
pracy na danym stanowisku.
Przykładowo:
pracując na komputerze PC każdy pracownik powinien posiadać tylko takie uprawnienia jakie są
wymagane do realizacji swoich obowiązków (a nie na przykład uprawnienia administracyjne).
IX Zasada zabezpieczeń
System IT Firmy powinien być chroniony celem uzyskania skutecznej ochrony danych.
Przykładowo:
w celu ochrony przed wirusami stosuje się równolegle wiele technik: oprogramowanie antywirusowe,
systemy typu firewall, odpowiednią konfigurację systemu aktualizacji Windows.
Dokument przygotowany przez
treść stanowi zastrzeżoną własność intelektualną
www.kancelariairbis.pl
X Dostęp do danych poufnych na stacjach PC
Dostęp do danych poufnych w LAN realizowany jest na przeznaczonych do tego serwerach.
XI Publiczne udostępnianie infrastruktury IT
Infrastruktura udostępniona publicznie musi być szczególnie zabezpieczona.
Przykładowe środki bezpieczeństwa:
a. separacja od sieci LAN
b. wykonanie hardeningu systemu (zwiększenia bezpieczeństwa oferowanego domyślne przez system)
XII Kopie zapasowe
1. Każde istotne dane (w tym dane poufne) powinny być archiwizowane na wypadek awarii
w firmowej infrastrukturze IT.
2. Nośniki z kopiami zapasowymi powinny być przechowywane w miejscu uniemożliwiającym dostęp
osobom nieupoważnionym.
3. Okresowo kopie zapasowe muszą być testowane pod względem rzeczywistej możliwości
odtworzenia danych.
XIIIDostęp do systemów IT po zakończeniu współpracy
W przypadku rozwiązania współpracy pracownika z Firmą niezwłocznie dezaktywowane są wszelakie
jego dostępy w systemach IT oraz w terminie 1 roku od dnia rozwiązania współpracy dezaktywowane są
indywidualnie przyporządkowane do pracownika adresy e-mail.
XIV Zabezpieczenie stacji roboczych
1. Stacje robocze powinny być zabezpieczone przed nieautoryzowanych dostępem osób trzecich.
Minimalne środki ochrony to:
a. zainstalowane na stacjach systemy typu: firewall oraz antywirus,
b. wdrożony system aktualizacji systemu operacyjnego oraz jego składników,
c. wymaganie podania hasła przed uzyskaniem dostępu do stacji,
d. bieżąca praca z wykorzystaniem konta nieposiadającego uprawnień administracyjnych.
XV Wykorzystanie haseł
1. Hasła powinny być okresowo zmieniane.
2. Hasła nie mogą być przechowywane w formie otwartej (nie zaszyfrowanej).
3. Nie wolno przekazywać hasła osobom trzecim.
4. Hasła nie powinny być łatwe do odgadnięcia, to znaczy:
a. powinny składać się z minimum 8 znaków, w tym jeden znak specjalny, cyfra i wielka litera,
b. nie może być słowem żadnego języka.
XVI Odpowiedzialność pracowników za dane poufne
Pracownicy zobowiązani są do strzeżenie danych poufnych, w tym osobowych.
XVII Odpowiedzialność pracowników za dane dostępowe do systemów
1. Każdy pracownik zobowiązany jest do ochrony swoich danych dostępowych do systemów
informatycznych. Dane dostępowe obejmują między innymi takie elementy jak:
a. hasła dostępowe,
b. klucze softwareowe (pliki umożliwiające dostęp – np. certyfikaty do VPN) oraz sprzętowe,
c. inne mechanizmy umożliwiające dostęp do systemów IT.
Dokument przygotowany przez
treść stanowi zastrzeżoną własność intelektualną
www.kancelariairbis.pl
XVIII Przykłady ochrony danych dostępowych
nieprzekazywanie dostępów do systemów IT innym osobom (np. przekazywanie swojego hasła
dostępowego osobom trzecim),
nieprzechowywanie danych w miejscach publicznych (np. zapisywanie haseł dostępowych w łatwo
dostępnych miejscach),
ochrona danych dostępowych przed kradzieżą przez osoby trzecie.
XIXSystemy IT/serwery
Systemy IT przechowujące dane poufne (np. dane osobowe) muszą być odpowiednio zabezpieczone.
W szczególności należy dbać o poufność, integralność i rozliczalność danych przetwarzanych w systemach.
XX Dokumentacja papierowa
1. Dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe zamykana jest na klucz. Dostęp do kluczy mają
tylko osoby uprawnione, które podpisały oświadczenia o zabezpieczaniu danych osobowych.
2. Osoba odpowiedzialna za księgowość przechowuje wszelką dokumentację papierową zawierającą
dane osobowe klientów oraz pracowników Firmy w szafie zamykanej na klucz. Dostęp do kluczy
mają tylko osoby uprawnione, które podpisały oświadczenia o zabezpieczaniu danych osobowych.
3. W przypadku wizyty klienta w siedzibie Firmy nie ma on dostępu do szafek, biurek i drukarek.
Preferowane jest „odprowadzanie” do niezawierającej dokumentów sali.
XXIOgraniczony dostęp do biura
Dostęp do budynku Firmy jest ograniczony poprzez drzwi wejściowe i monitoring, recepcja.
XXII Naruszenie danych osobowych
Pracownik zobowiązany jest do poinformowania o naruszeniu w ciągu 24 godzin. O ile wystąpi taka
konieczność zgłoszenie naruszenia danych osobowych następuje w ciągu 48 godzin od daty powzięcia
informacji o powyżej wymienionym zdarzeniu, zgodnie z poniżej przedstawionym schematem.
XXIII Formularze
Raport z naruszenia ochrony danych osobowych w Firmie powinien zawierać następujące informacje:
1. data, godzina
2. dane osoby powiadamiającej o zaistniałym zdarzeniu (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa
użytkownika (jeżeli występuje)
3. lokalizacja zdarzenia: (np. numer pokoju, nazwa pomieszczenia, nazwa bazy danych)
4. rodzaj naruszenia bezpieczeństwa
5. podjęte działania
6. przyczyny wystąpienia zdarzenia
7. postępowanie wyjaśniające
8. podjęte środki techniczne, organizacyjne i dyscyplinarne w celu zapobiegania w przyszłości
podobnych naruszeń ochrony danych osobowych.
XXIV Prawo do usunięcia/zmiany danych
Jeśli klient chce usunąć swoje dane przetwarzane przez Firmę powinien stawić się w siedzibie firmy
osobiście w celu weryfikacji danych – niemożliwa jest weryfikacja np. poprzez PESEL, ponieważ Firma go nie
pobiera.
Firma usuwa dane z:
1. fizycznej umowy wkładamy do niszczarki i niszczymy
Dokument przygotowany przez
treść stanowi zastrzeżoną własność intelektualną
www.kancelariairbis.pl
2. korespondencji mailowej usuwamy tylko taką, w której zawierają się dane osobowe, resztę
zachowujemy jako dowód zawarcia transakcji
3. systemów IT usuwamy tylko takie, w których zawierają się dane osobowe, resztę zachowujemy jako
dowód zawarcia transakcji.
programu fakturowego – zostawiamy z powodu przepisów ustawy o rachunkowości.
XXV Wgląd do danych osobistych
Jeśli jakikolwiek podmiot, którego dane są przetwarzane przez Firmę chce otrzymać wgląd do swoich
danych i je poprawić/zaktualizować, powinien stawić się w siedzibie firmy osobiście w celu weryfikacji
danych – niemożliwa jest weryfikacja np. poprzez PESEL, ponieważ Firma go nie pobiera. Następnie po jego
weryfikacji, dane klienta zostaną niezwłocznie zmienione/podane.
XXVI Procedura przeniesienia danych klienta
W sytuacji gdy klient zgłosi się z prośbą o przeniesienie jego danych do innej firmy, z którą aktualnie
nawiązał współpracę, musi się on zgłosić się osobiście z podaniem adresu e-mail na który mają te dane
zostać przez Firmę wysłane, a następnie po jego weryfikacji, dane klienta zostaną niezwłocznie
zmienione/podane.

PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na
koronawirusa
1. Pracownicy deklarują, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów mają zakaz przychodzenia do pracy,
definitywnie powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady
medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Obecność pracowników w siedzibie jest ograniczona do niezbędnego minimum
3. Obiekt zapewnia:
a. osobom zatrudnionym maseczki, przyłbice, półprzyłbice, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk oraz
powierzchni.
b. możliwość zachowania odległości między pracownikami na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe oraz
instruuje o potrzebie zachowania należytych środków ochrony osobistej. Odległość pomiędzy
stanowiskami stosuje się zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
4. Obiekt deklaruje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu zapewnienia rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu
ryzyka epidemicznego, zgodnie z wytycznymi.
5. Obiekt ogranicza do minimum spotkania wewnętrzne kadry, zachowując elementarne zasady bezpieczeństwa
i higieny
6. Obiekt realizuje względem pracowników następujące wytyczne:
• przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
• nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania
obowiązków; jeśli to niemożliwe – maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami,
• zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy,
• regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy
umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,
• podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
• starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
• używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów,
• dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne przed, w trakcie i po
zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych. Regularnie (kilka
razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci;
• unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
7. Obiekt może weryfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz dodatkowo informować je, przed skorzystaniem
z usług, o rozważeniu decyzji o korzystaniu z usługi w terminach wskazanych przez pracowników obiektu do czasu
ustania zagrożenia epidemicznego;
8. Obiekt zaleca, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami, na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe.
W przypadku, gdy nie jest to obiektywnie możliwe, zaleca się jak najmniejszy kontakt i unikać go tak często, jak to
tylko możliwe, zgodnie z obowiązującym prawem.
9. Obiekt dochowa wszelkiej staranności w kontekście bezpiecznej stanowisk pracy oraz dostosuje się do obecnie
obowiązujących aktów prawnych, względem obowiązku dezynfekcji obiektów udostępnianych klientom w
ramach realizacji usługi.
10. Obiekt udostępnił dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, są one dostępne dla klientów w obszarze wejścia/
recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali.
11. Obiekt zapewnia dezynfekcje wymienioną w pkt. 9, jak i w szczególnych przypadkach udostępni środki do
dezynfekcji klientowi, z odpowiednią instrukcją ich poprawnego użytkowania.
12. Obiekt zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy naukowych i przyborów
osobistych.
13. Obiekt zapewnia, tak często jak to tylko obiektywnie możliwe, dezynfekcje węzłów sanitarnych, holu, toalet i
stref, z których korzysta klient.
14. Obiekt dopuszcza możliwość poproszenia o opuszczenie klientów, którzy w rażący sposób naruszają zasady
bezpieczeństwa, po uprzednim upomnieniu go przez personel.
15. Obiekt udostępnia klientom możliwość deklaracji ich aktualnego stanu zdrowia oraz zastrzeżeń z tym związanych.
Klient składa taką deklaracje w formie oświadczenia.
16. Grupy klientów są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy
zajęciami. Obiekt dba również o niewystępowanie skupisk ludzkich na terenie placówki oraz minimalizuje do
niezbędnego minimum grupy zajęciowe.
17. Sale są regularnie wietrzone oraz stosuje się odstępy 5-10 minut pomiędzy zajęciami.
18. Zaleca się by osoby przebywające w poczekalni zachowywały odpowiedni dystans społeczny, przyjmuje się, by
zachowywali odległość nie mniejszą niż 1,5m
19. Obiekt rekomenduje, by osoby postronne w minimalnym stopniu przebywały na terenie placówki. Jeśli rodzic lub
opiekun prawny przyprowadza dziecko na teren placówki, prosimy by w minimalnym stopniu kontaktował się
z osobami z zewnątrz i opuścił ją tak szybko, jak to obiektywnie możliwe
20. Klienci są zobowiązani do korzystania z przyłbic, które muszą nabyć we własnym zakresie. W przypadku
problemów zdrowotnych uniemożliwiających zastosowanie wyżej wymienionych środków ochronnych stosuje się
pkt 15, w uwzględnieniem, iż kierownictwo obiektu może nie uznać oświadczenia bez odpowiedniej podstawy
prawnej
21. Sale, w której odbywają się zajęcia są przystosowane zgodnie z rozporządzeniem i zachowany jest dystans
społeczny 1-1.5m w celu zastosowania maksymalnych środków bezpieczeństwa.
22. Prowadzący zajęcia stosuje następujące środki ochronne: praca w półprzyłbicy. W przypadku jeśli stan zdrowia
nie pozwala na zastosowanie wszystkich wymienionych środków ochronnych, stosuje się maksymalne
zabezpieczenie, dezynfekcje, bezpieczny dystans społeczny oraz pochodne środki, które mają za zadanie
zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie
23. Obiekt zastrzega, iż udostępni dowolnej stacji sanitarnej pełną dokumentację związaną z wdrożonymi
procedurami, w celu zapewnienia, iż obiekt został w pełni dostosowany do bezpiecznego użytku klientów, nie
narażając ich na ewentualne ryzyko zakażenia.
24. W przypadku podejrzenia zachorowania osoby przebywającej na obiekcie stosuje się wewnętrzne procedury
bezpieczeństwa oraz działa zgodnie z wytycznymi przedstawionym w trakcie szkolenia sanitarnego dla kadry
obiektu.
25. Klient podczas dokonywania rejestracji i przy zakupie usługi akceptuje powyższe procedury bezpieczeństwa.